top of page

EXHIBIT WITH US / STÄLL UT HOS OSS

 

Our huge basement gallery is 200 m2 (approx. 110 running metres of wall space) so there is a lot of space for all kinds of artwork. If you know other artists, you can rent the entire gallery for your own show. 

If you're not renting the entire gallery, please know that there will most likely be other artists exhibiting at the same time. We prefer to have a collective vernissage for all exhibitors since it attracts a bigger audience and the visitors are always very happy that they were greeted with more art than they expected. We always make sure to book exhibitors for the same show whose art enhances each other. Usually, this also generates pleasant meetings with artists that otherwise maybe wouldn't have met. 

Vårt stora galleri på källarplan är ca 200 m2 (ca 110 löpmeter väggyta) så det finns plats att visa all typ av konst. Om du känner andra konstnärer kan ni hyra hela galleriet för er egna utställning. Om du inte hyr hela galleriet så kommer du antagligen visa din konst med andra utställare under samma period. Vi gillar att ha vernissage för samtliga utställare samma kväll, då det drar en större publik samt att besökarna oftast blir positivt överraskade då de får se mer än de väntade sig. Vi ser alltid till att boka utställare till samma utställning vars konst harmoniserar med och lyfter varandra, oftast generar detta även trevliga möten med konstnärer som inte annars skulle träffas.

MARKETING / MARKNADSFÖRING

 

Marketing for your show is of course included. 

For every show, we create a poster (if exhibiting with others, each artist gets their separate poster, and one collective poster with all featured artists’ names) that we use for print + web. 

We run ads on Facebook and Instagram. 

We put up posters over Stockholm. 

We advertise via our network of contacts, newsletters, colleagues in the industry + previous customers. 

Marknadsföring ingår givetvis när du bokar din utställning.

Inför varje utställning skapar vi en poster (vid samlingsutställning får respektive konstnär sin egen poster, samt så trycker vi en samlingsposter med samtliga konstnärers namn) för annonsering i print + digitalt.

Vi kör annonser på Facebook och Instagram.

Vi sätter upp posters över Stockholm stad.

Vi gör reklam via vårt kontaktnät, nyhetsbrev, kollegor i branschen + tidigare kunder.

 

PRICING / KOSTNAD

 

Emerging or established artist? We do not give a damn about your resume, if you went to art school, where you’ve previously shown your art. Nah man, we let the art and artist speak for themselves and decide from there if we think the art would feel at home and heightened in our gallery.

Broke? We get it, the best artists usually are in the beginning. That's why we always discuss with each individual artist a deal that suits their wants and needs.
For example, it can be:

 • a flat fee* (basically “renting” wall space for two weeks) with 0% commission, 

 •  strictly a commission split,

 • or a combination of rent + commission split. 

*When we calculate the fee for wall/floor space, we base it on square metres.

1 square meter, 2 week exhibition = 600 SEK.*

Ex. 2 framed photographs á 40x50 cm fits in one square meter. 

*Please note that the minimum space to book is 5 square metres.

Ny eller etablerad konstnär? Vi bryr oss inte ett skit om ditt CV, om du gick i konstskola, vart du tidigare ställt ut. Nej, mannen, vi låter konsten och konstnären tala för dem själva och bestämmer därifrån om vi tror att konsten kommer förstärkas och trivas i vårt galleri. 

Pank? Vi fattar, dem bästa konstnärerna är oftast det i början. Det är därför vi alltid diskuterar med varje utställare en överenskommelse som passar deras önskemål. 

Det kan till exempel vara:

 • En engångskostnad* (typ som att du “hyr” väggyta i två veckor) med 0% provision,

 • Endast mot provision,

 • Eller en kombination av både hyra + provision. 

*När vi räknar ut engångskostnaden av vägg/golv-yta baserar vi det på kvadratmeter.

1 kvadratmeter, 2 veckor utställning = 600kr.*

Ex. 2 st inramade fotografier á 40x50 cm får plats i en kvadratmeters väggyta.

*Vänligen notera att minsta ytan att boka är 5 kvm.  
 

HOW DO I BOOK? / HUR BOKAR JAG?

 

Send us an email with the following info:

 

 • Your portfolio or link to your website/social media,

 • Medium (photography, sketches, paintings, sculptures, etc.)

 • Dimensions and how many works you’re showing,

 • If you want a shorter or longer exhibition than two weeks,

 • Your contact info.

 

We’ll get back to you as soon as we can to set up a meeting and discuss further. 

 

Skicka ett mail med följande information: 

 

 • Din portfolio eller länk till hemsida/social media

 • Medium (fotografi, teckningar, målningar, skulpturer, etc),

 • Mått och antal på de verk du vill ställa ut,

 • Om du vill ställa ut längre eller kortare än två veckor,

 • Dina kontaktuppgifter.

 

Vi kontaktar dig så fort vi kan, och tar ett möte och diskuterar vidare. 

bottom of page